تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 9:51 | نویسنده : پوریای ولی
 
آدرس   گروههای   آموزشی  متوسطه 1 شهر تهران 
 
 
آدرس پایگاه کیفیت بخشی به  فرآیند  آموزش زبان انگلیسی
 

نشانی : میدان فلسطین - خیابان طالقانی - کوچه دستخوش - ساختمان گروههای آموزشی -

طبقه اول - روزهای یکشنبه

استفاده از مطالب این  وبلاگ با ذکر منبع و لینک  آدرس وبلاگ بلامانع استتاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 22:17 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 21:30 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 18:44 | نویسنده : پوریای ولی
 
Both Learning and Teaching Enrich Us
 
هم یاد دادن و هم یادگرفتن بر ما می افزاید
 
 
 
با تشکر از استاد بهداد  اصفهانی  به خاطر معرفی این سایت
 


تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 18:24 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 7:36 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 7:2 | نویسنده : پوریای ولی
 بر روی لینک زیر کلیک نمایید 

 

Task-based Language Learning and Teaching

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Task-Based Language Teaching

 By David Nunanتاريخ : دوشنبه پنجم آبان 1393 | 16:26 | نویسنده : پوریای ولی


اس ام اس ماه محرمتاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 23:31 | نویسنده : پوریای ولی

معرفی سه نظریه یادگیری

رویکرد رفتار گرایی

•       یادگیری : تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیری آن و ایجاد و تقویت رابطه ی پیوند بین محرک و در پاسخ در سیستم عصبی انسان

•       نقاط تاکید : رفتار

•       متغیر های اساسی : محرک ، تقویت ، تنبیه ، عادت ، اهداف رفتاری

•       نظریه پردازان : واتسون ، گاتری ، ثرندایک اسکینر

 

دیدگاه رفتارگرایان:

یادگیری عبارت است از فرایند تغییرات نسبتا پایدار حاصل از تجربه در رفتار بالقوه ی یاد گیرنده  .

کاربرد در تدریس :

•       بیان هدف های آموزشی به طور واضح و روشن

•       منفعل و اثر پذیر بودن فراگیر

•       رسیدن به نتیجه مطلوب نه آنچه در ذهن فراگیر رخ می دهد .

•       نقش معلم :

•       محور و مرکز یادگیری

•       آماده کردن محتوای یادگیری به ترتیب و توالی مناسب

•       فراهم کردن محیط یادگیری برای بروز رفتار مطلوب

•       فراهم کردن آزمونهای دقیق

•       استفاده از روش های زنجیره کردن ، تقویت

•       مثبت و منفی ، خاموشی  

•       نادیده گرفتن فعالیت های ذهنی

•       تقویت پاسخ های فراگیران با تشویق

•       ارائه دادن محتوای مشخص ، محدود ، کم دامنه ، قابل اندازه گیری

•       استفاده از سخنرانی و تمرینهای هدایت شده

ارزشیابی:

•       امتحانات کلاسی ، نهایی ، آزمونهای پیشرفت تحصیلی با انواع سوالات عینی

•       اندازه گیری کمیت یا کیفیت رفتار های بیرونی از طریق مشاهده تمرین و تکرار

رویکرد شناخت گرایی

یادگیری : فرایند درونی است که در ذهن اتفاق افتاده و نتیجه ی بینش و بصیرت است . تاکید این دیدگاه روی ذهن و تقویت تفکر است.

 

چهار محور یادگیری در رودکرد شناخت گرا:

•       دریافت اطلاعات

•       پردازش اطلاعات

•       نگهداری و ذخیره اطلاعات

•       انتقال اطلاعات

•       نقاط تاکید : شناخت

•       متغیر های اساسی : بینش ، بصیرت ، فهمیدن ، ساخت شناسی ، ادراک ، پردازش اطلاعات ، حافظه

•       نظریه پردازان : آزوبل ، برونر ، پیاژه ، گشتالت

کاربرد در تدریس :

•       تاکید بر آموخته های پیشین برای درک مطالب جدید

•       وادار نمودن دانش اموز به تفکر و ایجاد محیطی مناسب جهت به چالش کشیدن ذهن آنان

•       بحث های گروهی و گرفتن  نظرات دانش آموزان

•       ایجاد موقعیت های جدید و پرهیز از ارائه مستقیم اطلاعات

•       اهمیت به نحوه اندیشیدن دانش آموزان

•       برنامه ریزی برای تعمق موضوع یادگیری و با توجه به مراحل رشد شناختی دانش آموزان

•       بسط مهارت های فرایند مانند مشاهده ، اندازه گیری ، طبقه بندی ، ارتباط ، استنباط ، پیش بینی ، تفسیر ، فرضیه سازی جهت حل مسائل روزانه ی زندگی

 

نقش معلم :

•       فراهم ساختن محیط جذاب ، معنادار و چالش بر

•       انگیز برای فراگیر

•       ایجاد فضای مناسب جهت تحلیل فرایند یادگیری توسط فراگیر از طریق کسب تجربه ی پردازش اطلاعات

•       ایجاد فضای مناسب برای نگریستن متفاوت به مسئله و یافتن راه حلی نو و خاص

•        آگاه ساختن فراگیران از اهمیت درس و کاربرد آن در زندگی

•       جلب توجه فراگیران از ابتدا تا انتهای درس

•       استفاده از راهبردها ی انگیزش درونی ( میل به یادگیری و همکاری با دیگران و کنجکاوی و میل به تحقیق ، توانمند شدن ) تعامل فراگیران با محیط و اهمیت به موقعیت یادگیری

•       پرورش  تفکر دانش آموزان

•       پایه گذار فعالیت های گروهی

ارزشیابی :

•       استفاده از آزمونهای عینی و باز پاسخ

•       تناسب روش های ارزشیابی با رشد سنی و شناختی فراگیران

•       تکالیفی متناسب با توانایی های فردی

•       جزء به جزء کردن تکالیف ( ساده به پیچیده )

•       ارزیابی فرایند کسب دانش

•       قضاوت راهبردهای دانش آموزان در زمینه ی دانش ، مهارت ، نگرش

 

رویکرد ساخت گرایی

•       یادگیری : فرایندی پویا و درونی است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با ارتباط دادن اطلاعات جدید به آنچه که آموخته اند دست به ساخت دانش می زنند .

•       نقاط تاکید : تولید ساخت دانش

•       متغیر های اساسی : مهارت در حل مسئله ، تفکر انتقادی در تجزیه و تحلیل ، آفرینش و ارزشیابی

•       نظریه پردازا ن : دیویی ، پیاژه ، ویگو تسکی ، برونر ، آزوبل

کاربرد در تدریس :

•       برای تولید دانش توسط فراگیران استفاده از رویکرد اکتشافی  ، همیاری و حل مسئله ( آزمون ، فرضیه ، گردش علمی )

•       دست ورزی با مواد آموزشی و برقراری تعامل با محیط

•       یادگیرندگان با راهنمایی معلم فرصت کشف ، بحث  و گفتگو ، گردشگری  و تبادل عقیده را پیدا می کنند .

•       یادگیری مشارکتی ، تعاون و همکاری گروهی

•       هدایت دانش آموزان به بیان و بسط یافته های ذهنی شان جهت تعمق درک و دریافت دانش آموزان از مفاهیم

•       دادن اختیارات ویژه به دانش آموزان به جهت کاوشگری از طریق همیاری

 

نقش معلم :

•       آماده سازی فرایند ساخت دانش

•       راهنما و تسهیل کننده یادگیری

•       ایجاد موقعیت های مناسب و آموزشی گوناگون مانند پروژه و تهیه گزارش ، کارورزی

•       استفاده از سوالات به عنوان داربست یادگیری  و تبدیل فراگیران به پرسش کنندگان ماهر

•       سوالاتی که تحلیل و ترکیب و قضاوت را توام با هم ارزیابی می کند  یاری کردن فراگیران به عنوان گنجینه های دانش

•       تشویق و هدایت فراگیران به ایده سازی و مفهوم سازی

•       دانش آموزان را متفکر و نظریه پرداز آینده دانستن

•       آماده سازی محیط برای اخذ تجربه از سوی یادگیرندگان

ارزشیابی :

•       ارزشیابی فرایند ساخته شدن محصول و تولید دانش

•       ارزیابی مهارت های عالی تفکر مانند تجزیه وتحلیل ،  قضاوت و آفریدن

•       ارزیابی فراگیران از طریق چک لیست و مشاهده ی در حین ساختن چیزی یا انجام تحقیق و همکاری و همیاری

•       ارزشیابی پوشه ای

•       اهمیت فعالیت های پروژه ای و تشکیل نمایشگاه از عملکرد دانش آموزان

•       خود ارزیابی دانش آموزان از خود

•       استفاده از آزمونهای عملکرده و باز پاسخ

•       در هم آمیخته بودن ارزیابی و تدریس

•       آزمودن مهارتهای اکتسابی و کیفی سازی دانش آموزان جهت آگاهی ازتفکرات و تسلط بر مهارت های دانش آموزان و بازخورد به آنان

•       ارزیابی از یادگرفته های دانش آموزان در محیط های واقعی

 

 تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 20:42 | نویسنده : پوریای ولی

بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Lesson Study:

Assessing
Implementation to Guide Professional
Developmen
tتاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 20:33 | نویسنده : پوریای ولی

بر روی لینک زیر کلیک نمایید

Lesson study puts a collaborative
lens on student learning

By Anthony Armstrongتاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 17:36 | نویسنده : پوریای ولی

 

معلم؛ عنصر اصلی برنامه درسی

 

« میزگردنقش آموزش معلمان
» در برنامۀ جدید زبان انگلیسی

محمدرضا عنانی سراب

 

رشد آموزش زبان
شماره 112. پاییز 93

http://www.roshdmag.ir/fa/magazine2/showissue/%5Cfa%5Carticle%5C11481تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 13:54 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 13:48 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 13:31 | نویسنده : پوریای ولی

 

برنامه درسی زبان خارجی و بسته آموزشی:

 

   (93/07/05)   نگاهی نو به تولید مواد آموزشی

 

 http://eng-dept.talif.sch.ir/ تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 17:32 | نویسنده : پوریای ولی

 

 دریافت فیلم‌های راهنمای معلم

http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=653&SSOReturnPage=Check&Rand=0تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 15:52 | نویسنده : پوریای ولی
 

Lesson study is really as much of

a culture as it is a professional

development practice.تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 15:43 | نویسنده : پوریای ولی
 

Lesson Study helps us:

Design better lessons that get students engaged in thinking
Deepen our content knowledge
Examine the cause and effect relationship between teaching and learning
Discern more and less effective teaching strategies
Become more astute observers of students
Build supportive collegial relationships and enrich our professional lives


تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 19:1 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 18:59 | نویسنده : پوریای ولی
 

فایلهای صوتی کتاب هشتم به صورت جدا جدا

 

Lesson one    

           Lesson two    

              Lesson three    

                 Lesson four

Lesson five    

              Lesson six    

               Lesson seven

 

 http://www.parole2013.blogfa.com/تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 15:6 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 11:35 | نویسنده : پوریای ولی

 حوزه تربیت و یادگیری زبا نهای خارجی

در برنامه ی درسی ملی

 


آموزش زبا نهای خارجی بستر مناسبی را برای درک، دریافت،تعاملات فرهنگی وانتقال دستاوردهای دانش بشری در قال بهای متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسلامی فراهم م یکند.ضرورت و کارکرد حوزه: از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فنّاوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا م یکند، برای برقراری ارتباط سازندهو آگاهانه ضروری است دانش آموزان علاوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی )خانوادگی، محلی و ملی( را م یدهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطق های و جهانی دارا باشند.

آموزش زبان خارجی علاوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعه اقتصادی مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسع ه علم، و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است.

قلمرو حوزه: آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به گونه ای که فرد پس از خواندن، و نوشتن( برای دریافت و انتقال معنا گردد. برنامه درسی آموزش زبان باید دانش آموزان را با پیکره زبانی، وا ژگان و ساخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در سطح جهانی
آشنا سازد.

آموزش زبان های خارجی از ابتدای دوره متوسطه اول آغاز می شود و هدف آن آموزش چهار مهارت زبانی و آشناسازی دانش آموزان با مهارت های ارتباطی در چارچوب جهت گیری های کلی
مورد نظر خواهد بود.

در دوره متوسطه دوم، دانش آموزان باید بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم
آن ها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن، در حد یک مقال ه کوتاه، به زبان خارجی نیز در آ نها تقویت
شود و از توانائی های لازم برای استفاده از منابع در حد متوسط و برقراری ارتباط به یکی از زبان های
خارجی را داشته باشند. آموزش به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و یا سایر زبان هایی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند ارائه خواهد شد.

جهت گیر یهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: آموزش زبا نهای خارجی باید از دائر ه تنگِ نظری هها، رویکردها و روش های تدوین شده در جهان فراتر رود و به عنوان بستری برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارز شهای خودی در نظر گرفته شود. رویکرد آموزش زبان های خارجی، رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه است. در سطوح آغازین آموزش، محتوای آموزشی پیرامون موضوعات بوم ی و نیازهای یادگیرنده چون بهداشت و سلامت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش ها و فرهنگ جامعه در قالب های جذاب انتخاب و سازما ندهی می شود و در سطوح بالاتر انتخاب و سازماندهی محتوای این حوزه به سمت کارکردهای فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و... متناسب با متون آموزشی سایر حوزه های یادگیری و در جهت تعمیق آن ها خواهد بود.

در پایان دوره متوسطه دوم دانش آموزان باید توانایی خواندن و درک متون ساده تخصصی و نوشتن مقاله راکسب کننبرقراری ارتباط علمی کمک می کند.د.در دوره متوسطه دوم گسترش دامنه واژگان رشته های تخصصی به درک بهتر متون و برقراری ارتباط علمی کمک می کند.

منبع

برنامه درسي مليتاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 19:35 | نویسنده : پوریای ولی

Songs

ویژه ی پایه هفتم و هشتم

بر روی هر تصویر کلیک نمایید  


Hello song

ABC song


Finger Family


Colors


  Let's learn some words


What's in the box?

  Days of the week


How is the weather?


  Can you write this word?


  Who's she?


The family


  Look at my family photo


  I have a TV


Happy birthday


What are you wearing

 


  We like maths

 

One, one


From 1 to 10


It's ten to nine


Good morning


We like fruit


What do you see?

 

  Hiتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 19:57 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 11:29 | نویسنده : پوریای ولی

Word Hunt game

 

Background

 

Word Hunts are used to enhance students' vocabulary growth. Teachers ask students to look for words and patterns in reading materials based upon selected features. Word Hunts focus on the structure and meaning of words by turning students' attention to spelling patterns and root words.

 

Benefits

 

Opportunities for students to work with words are important to enhancing students' vocabularies, as well as increasing their comprehension. The Word Hunt strategy is a fun, versatile, and simple technique to improve students' vocabulary. Use this strategy with the whole class, small groups, or individually. Word Hunts help students learn how words are used in different contexts.

 

Create and use the strategy

 

 1. Introduce the book or topic to be read along with the specific word patterns of study;
 2. Provide students with written material (i.e., newspapers, magazines, dictionaries, novels, and/or news articles on the internet).
 3. Model word hunting by using a portion of text copied onto chart paper, overhead transparencies, or a familiar book
 4. Demonstrate how to locate words that fit the patterns under study and how to record those word into categories
 5. Ask the students to read and reread a text to find words that fit a particular pattern.
 6. Have students write down words they find that fit the desired patterns in journals or on charts.
 7. Ask student to form small groups and read the words they found aloud.
 8. Have students check to see what new words they can add to their journals or charts.
 9. Ask students to find words that they can group together in categories.
 10. Record the words on chart paper for a whole-class display.

 

Further readingتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 10:50 | نویسنده : پوریای ولی

 

 

Word gamesتاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:42 | نویسنده : پوریای ولی

Example  Hangman  game

 

The following example game illustrates a player trying to guess the word hangman using a strategy based solely on letter frequency.

0
Hangman-0.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: E
Misses:  
1
Hangman-1.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: T
Misses: e
2
Hangman-2.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: A
Misses: e,t
3
Hangman-2.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: O
Misses: e,t
4
Hangman-3.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: I
Misses: e,o,t
5
Hangman-4.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: S
Misses: e,i,o,t
6
Hangman-5.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: N
Misses: e,i,o,s,t
7
Hangman-5.png
Word: _ A N _ _ A N
Guess: H
Misses: e,i,o,s,t
8
Hangman-5.png
Word: H A N _ _ A N
Guess: R
Misses: e,i,o,s,t
9
Hangman-6.png
Word: H A N _ _ A N
Guess:  
Misses: e,i,o,r,s,t
Guesser loses - the answer was HANGMAN.


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:30 | نویسنده : پوریای ولی

Hangman game

 

Hangman is a paper and pencil guessing game for two or more players. One player thinks of a word, phrase or sentence and the other tries to guess it by suggesting letters or numbers

The word to guess is represented by a row of dashes, giving the number of letters, numbers and category. If the guessing player suggests a letter or number which occurs in the word, the other player writes it in all its correct positions. If the suggested letter or number does not occur in the word, the other player draws one element of the hanged man stick figure as a tally mark. The game is over when:

 

An example game in progress; the answer is Wikipedia.
 
 • The guessing player completes the word, or guesses the whole word correctly
 • The other player completes the diagram:

This diagram is, in fact, designed to look like a hanging man. Although debates have arisen about the questionable taste of this picture, it is still in use today. A common alternative for teachers is to draw an apple tree with ten apples, erasing or crossing out the apples as the guesses are used up.

The exact nature of the diagram differs; some players draw the gallows before play and draw parts of the man's body (traditionally the head, then the torso, then the arms and legs one by one). Some players begin with no diagram at all, and drawing the individual elements of the gallows as part of the game, effectively giving the guessing players more chances. The amount of detail on the man can also vary, affecting the number of chances. Many players include a face on the head, either all at once or one feature at a time.

Some modifications to game play to increase difficulty level are sometimes implemented, such as limiting guesses on high-frequency consonants and vowels. Another alternative is to give the definition of the word. This can be used to facilitate the learning of a foreign language.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_%28game%29

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 17:55 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 | 12:22 | نویسنده : پوریای ولی