تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 9:51 | نویسنده : پوریای ولی
 
آدرس   گروههای   آموزشی  متوسطه 1 شهر تهران 
 
 
آدرس پایگاه کیفیت بخشی به  فرآیند  آموزش زبان انگلیسی
 

نشانی : میدان فلسطین - خیابان طالقانی - کوچه دستخوش - ساختمان گروههای آموزشی -

طبقه اول - روزهای یکشنبه

استفاده از مطالب این  وبلاگ با ذکر منبع و لینک  آدرس وبلاگ بلامانع استتاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 17:32 | نویسنده : پوریای ولی

 

 دریافت فیلم‌های راهنمای معلم

http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=653&SSOReturnPage=Check&Rand=0تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 15:52 | نویسنده : پوریای ولی
 

Lesson study is really as much of

a culture as it is a professional

development practice.تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 15:43 | نویسنده : پوریای ولی
 

Lesson Study helps us:

Design better lessons that get students engaged in thinking
Deepen our content knowledge
Examine the cause and effect relationship between teaching and learning
Discern more and less effective teaching strategies
Become more astute observers of students
Build supportive collegial relationships and enrich our professional lives


تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر 1393 | 19:1 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 18:59 | نویسنده : پوریای ولی
 

فایلهای صوتی کتاب هشتم به صورت جدا جدا

 

Lesson one    

           Lesson two    

              Lesson three    

                 Lesson four

Lesson five    

              Lesson six    

               Lesson seven

 

 http://www.parole2013.blogfa.com/تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 15:6 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 11:35 | نویسنده : پوریای ولی

 حوزه تربیت و یادگیری زبا نهای خارجی

در برنامه ی درسی ملی

 


آموزش زبا نهای خارجی بستر مناسبی را برای درک، دریافت،تعاملات فرهنگی وانتقال دستاوردهای دانش بشری در قال بهای متنوع زبانی به صورت شفاهی، دیداری، و نوشتاری، برای مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسلامی فراهم م یکند.ضرورت و کارکرد حوزه: از آن جا که مراودات اجتماعی تحت تأثیر تعاملات جوامع بشری و رشد فنّاوری توسعه پیدا کرده و این دامنه هر روز افزایش پیدا م یکند، برای برقراری ارتباط سازندهو آگاهانه ضروری است دانش آموزان علاوه بر زبان مادری که به آنان امکان تعامل در سطح روابط میان فردی )خانوادگی، محلی و ملی( را م یدهد، توانایی برقراری ارتباط با سایر جوامع و دستاوردهای بشری را در سطح منطق های و جهانی دارا باشند.

آموزش زبان خارجی علاوه بر کارکرد ارتباط میان فردی و بین فرهنگی، در توسعه اقتصادی مانند صنعت گردشگری، تجارت، فن آوری، توسع ه علم، و هوشیاری اجتماعی سیاسی مؤثر است.

قلمرو حوزه: آموزش زبان بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تأکید دارد به گونه ای که فرد پس از خواندن، و نوشتن( برای دریافت و انتقال معنا گردد. برنامه درسی آموزش زبان باید دانش آموزان را با پیکره زبانی، وا ژگان و ساخت های مورد نیاز برای برقراری ارتباط مؤثر و سازنده در سطح جهانی
آشنا سازد.

آموزش زبان های خارجی از ابتدای دوره متوسطه اول آغاز می شود و هدف آن آموزش چهار مهارت زبانی و آشناسازی دانش آموزان با مهارت های ارتباطی در چارچوب جهت گیری های کلی
مورد نظر خواهد بود.

در دوره متوسطه دوم، دانش آموزان باید بتوانند متن هایی در حد متوسط را بخوانند و مفاهیم
آن ها را دریابند. در ضمن توانایی نوشتن، در حد یک مقال ه کوتاه، به زبان خارجی نیز در آ نها تقویت
شود و از توانائی های لازم برای استفاده از منابع در حد متوسط و برقراری ارتباط به یکی از زبان های
خارجی را داشته باشند. آموزش به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و یا سایر زبان هایی که شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کند ارائه خواهد شد.

جهت گیر یهای کلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه: آموزش زبا نهای خارجی باید از دائر ه تنگِ نظری هها، رویکردها و روش های تدوین شده در جهان فراتر رود و به عنوان بستری برای تقویت فرهنگ ملی و باورها و ارز شهای خودی در نظر گرفته شود. رویکرد آموزش زبان های خارجی، رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه است. در سطوح آغازین آموزش، محتوای آموزشی پیرامون موضوعات بوم ی و نیازهای یادگیرنده چون بهداشت و سلامت، زندگی روزمره، محیط اطراف و ارزش ها و فرهنگ جامعه در قالب های جذاب انتخاب و سازما ندهی می شود و در سطوح بالاتر انتخاب و سازماندهی محتوای این حوزه به سمت کارکردهای فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و... متناسب با متون آموزشی سایر حوزه های یادگیری و در جهت تعمیق آن ها خواهد بود.

در پایان دوره متوسطه دوم دانش آموزان باید توانایی خواندن و درک متون ساده تخصصی و نوشتن مقاله راکسب کننبرقراری ارتباط علمی کمک می کند.د.در دوره متوسطه دوم گسترش دامنه واژگان رشته های تخصصی به درک بهتر متون و برقراری ارتباط علمی کمک می کند.

منبع

برنامه درسي مليتاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 | 19:35 | نویسنده : پوریای ولی

Songs

ویژه ی پایه هفتم و هشتم

بر روی هر تصویر کلیک نمایید  


Hello song

ABC song


Finger Family


Colors


  Let's learn some words


What's in the box?

  Days of the week


How is the weather?


  Can you write this word?


  Who's she?


The family


  Look at my family photo


  I have a TV


Happy birthday


What are you wearing

 


  We like maths

 

One, one


From 1 to 10


It's ten to nine


Good morning


We like fruit


What do you see?

 

  Hiتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 19:57 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 11:29 | نویسنده : پوریای ولی

Word Hunt game

 

Background

 

Word Hunts are used to enhance students' vocabulary growth. Teachers ask students to look for words and patterns in reading materials based upon selected features. Word Hunts focus on the structure and meaning of words by turning students' attention to spelling patterns and root words.

 

Benefits

 

Opportunities for students to work with words are important to enhancing students' vocabularies, as well as increasing their comprehension. The Word Hunt strategy is a fun, versatile, and simple technique to improve students' vocabulary. Use this strategy with the whole class, small groups, or individually. Word Hunts help students learn how words are used in different contexts.

 

Create and use the strategy

 

 1. Introduce the book or topic to be read along with the specific word patterns of study;
 2. Provide students with written material (i.e., newspapers, magazines, dictionaries, novels, and/or news articles on the internet).
 3. Model word hunting by using a portion of text copied onto chart paper, overhead transparencies, or a familiar book
 4. Demonstrate how to locate words that fit the patterns under study and how to record those word into categories
 5. Ask the students to read and reread a text to find words that fit a particular pattern.
 6. Have students write down words they find that fit the desired patterns in journals or on charts.
 7. Ask student to form small groups and read the words they found aloud.
 8. Have students check to see what new words they can add to their journals or charts.
 9. Ask students to find words that they can group together in categories.
 10. Record the words on chart paper for a whole-class display.

 

Further readingتاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مهر 1393 | 10:50 | نویسنده : پوریای ولی

 

 

Word gamesتاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:42 | نویسنده : پوریای ولی

Example  Hangman  game

 

The following example game illustrates a player trying to guess the word hangman using a strategy based solely on letter frequency.

0
Hangman-0.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: E
Misses:  
1
Hangman-1.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: T
Misses: e
2
Hangman-2.png
Word: _ _ _ _ _ _ _
Guess: A
Misses: e,t
3
Hangman-2.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: O
Misses: e,t
4
Hangman-3.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: I
Misses: e,o,t
5
Hangman-4.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: S
Misses: e,i,o,t
6
Hangman-5.png
Word: _ A _ _ _ A _
Guess: N
Misses: e,i,o,s,t
7
Hangman-5.png
Word: _ A N _ _ A N
Guess: H
Misses: e,i,o,s,t
8
Hangman-5.png
Word: H A N _ _ A N
Guess: R
Misses: e,i,o,s,t
9
Hangman-6.png
Word: H A N _ _ A N
Guess:  
Misses: e,i,o,r,s,t
Guesser loses - the answer was HANGMAN.


تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 16:30 | نویسنده : پوریای ولی

Hangman game

 

Hangman is a paper and pencil guessing game for two or more players. One player thinks of a word, phrase or sentence and the other tries to guess it by suggesting letters or numbers

The word to guess is represented by a row of dashes, giving the number of letters, numbers and category. If the guessing player suggests a letter or number which occurs in the word, the other player writes it in all its correct positions. If the suggested letter or number does not occur in the word, the other player draws one element of the hanged man stick figure as a tally mark. The game is over when:

 

An example game in progress; the answer is Wikipedia.
 
 • The guessing player completes the word, or guesses the whole word correctly
 • The other player completes the diagram:

This diagram is, in fact, designed to look like a hanging man. Although debates have arisen about the questionable taste of this picture, it is still in use today. A common alternative for teachers is to draw an apple tree with ten apples, erasing or crossing out the apples as the guesses are used up.

The exact nature of the diagram differs; some players draw the gallows before play and draw parts of the man's body (traditionally the head, then the torso, then the arms and legs one by one). Some players begin with no diagram at all, and drawing the individual elements of the gallows as part of the game, effectively giving the guessing players more chances. The amount of detail on the man can also vary, affecting the number of chances. Many players include a face on the head, either all at once or one feature at a time.

Some modifications to game play to increase difficulty level are sometimes implemented, such as limiting guesses on high-frequency consonants and vowels. Another alternative is to give the definition of the word. This can be used to facilitate the learning of a foreign language.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_%28game%29

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 17:55 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 | 12:22 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 19:42 | نویسنده : پوریای ولی


CH - initial


CH - medial

CH - final

  Click on the thumbnails to get

a larger, printable version


SH - initial


SH - medial

SH - finalتاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 19:34 | نویسنده : پوریای ولی
 
 
 1. CH - final worksheets
  1.  

    


 1.  


تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 15:35 | نویسنده : پوریای ولی
   

 تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 12:9 | نویسنده : پوریای ولی
 

 The Weather Song

 

Download the full song Song poster Song words


تاريخ : یکشنبه بیستم مهر 1393 | 11:59 | نویسنده : پوریای ولی
 

 Morning Routines Song

 

 

Download the full song Song poster Song words
     


تاريخ : شنبه نوزدهم مهر 1393 | 15:30 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 21:9 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : سه شنبه پانزدهم مهر 1393 | 16:54 | نویسنده : پوریای ولی

بر روی عنوان زیر کلیک نمایید.

راهنمای آموزش موقعیت محور با تاکید بر مبانی و رویکرد برنامه درسی ملی

 

در راستای  بسته ی آموزشی فوق الذکر  که در همایش کیفیت بخشی 25 تیر  ارایه شد مطالعه ی نظریه های یادگیری الزامی است 

 

   نظريه هاي يادگيري 

 

فایل ضمیمه

فایل ضمیمه 

 فایل ضمیمهتاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:32 | نویسنده : پوریای ولی

 

ضمن تشکر از پیامهای محبت آمیز شما همکاران گرامی  به این وبلاگ

لطفا اخبار و اطلاعیه های مربوط

به پایگاه کیفیت بخشی به فرآیند آموزش زبان

را از طریق سابت رسمی پایگاه جستجو کنید.

 

http://www.tehrangam.tehranedu.ir/Default.aspx?page=145

سابت رسمی پایگاه
کیفیت بخشی به فرآیند آموزش زبانتاريخ : دوشنبه چهاردهم مهر 1393 | 20:16 | نویسنده : پوریای ولی
اطلاعیه ی گروه هاي آموزشي دفتر آموزش دوره اول متوسطه

نظر به ارايه ي بسته آموزش زبان خارجی ويژه ي دوره متوسطه اول مستدعيست روساي محترم گروه هاي آموزشي بر فرايند بهره مندي و بكارگيري بسته ي آموزشي درس زبان انگليسي با راهبري پايگاه كيفيت بخشي به فرايند آموزش درس زبان انگليسي مستقر در شهر تهران ، نظارت و ارزيابي مطلوب را اعمال و گزارش فعاليت انجام شده را مطابق با برنامه و بر اساس شاخص هاي آموزشي موافقت نامه با ادارات كل آموزش و پرورش استان ها در سال تحصيلي 94-1393 به آن پايگاه ارايه نمايند . 

http://www.groupr.medu.ir/

http://www.tehrangam.tehranedu.ir/Default.aspx?page=145تاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 21:20 | نویسنده : پوریای ولی

kidzwood

Pictorial Dictionary with voice

 سایت دیکشنری تصویری کودک علاوه بر طبقه بندی کلمات زبان انگلیسی ؛ تصاویر زیبا و جذاب ، تلفظ آن را نیز در اختیار کودکان قرار داده است .

کیدز وود - دیکشنری تصویری کودکان

http://www.kidzwood.com/

http://tadris4u.blogfa.com/تاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 18:27 | نویسنده : پوریای ولی
تاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 9:36 | نویسنده : پوریای ولی

 

برای آن که از ته دل بخندی، باید بتوانی دردت را در دست بگیری و با آن بازی کنی!

 

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! -

Charlie Chaplinتاريخ : یکشنبه سیزدهم مهر 1393 | 7:49 | نویسنده : پوریای ولی
عکس عید قربان